https://www.facebook.com/ptlkatowice

Historia


Jak już wspomniano. Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Katowicach powstał na bazie dwóch dotychczas działających stowarzyszeń lekarskich; Towarzystwa Lekarzy Zagłębia Dąbrowskiego i Śląskiego Towarzystwa Lekarskiego. Zebranie konstytucyjne odbyło się w kwietniu 1951 r., a pierwsze zgromadzenie członków 30 listopada 1952 r.

Prezesem Oddziału wybrany został dr med. Bronisław Karolczak - kardiolog, który pełnił tę funkcję do 1956 r., a także drugi raz od 1959 do 1961 r.

Następnymi prezesami zostali wybrani:
Prof. Artur Chwalibogowski (1957-1958), pediatra, Prof. Stanisław Szyszko (1962-1965), chirurg, Prof. Józef Kubacki - 1965-1970 r., internista, Prof. Tadeusz Petelenz - 1970-1973 r. i ponownie 1989-1991 r., kardiolog, Prof. Mieczysław Luciak - 1974-1979 r., anatomopatologa Doc. Waldemar Bogusz -1979-1981 r., laryngolog, Dr Konstanty Kenda - 1982-1989 r., dermatolog Prof. Aleksander Sieroń - 1991-1999 r., internista, kardiolog (i obecnie) Dr n. med. Jerzy Dosiak - 1999 r. (do nadal), internista, kardiolog.

Funkcje sekretarzy pełnili kolejno:
Dr med. Alina Chwalibogowska - do 1954 r., pediatra, Dr Paweł Kośmiderski - do 1956 r., kardiolog, Dr Janusz Pawelec - do 1958 r., chirurg, Dr Tadeusz Malinowski - do 1970 r., laryngolog, Dr Konstanty Kenda - do 1982 r., dermatolog, Dr Helena Brzozowska - do 1988 r., pediatra, Dr Krzysztof Brożek - do 1987 r., medycyna ogólna, Dr Stanisław Gołba - od 1987-1991 r., internista, Dr Grzegorz Cieślar - od 1991 - do nadal, a od 1999 r. jako drugiego sekretarza Zarządu Oddziału wybrano Dr Mirosławę Janowską.

Skarbnikami byli kolejno:
Dr Władysław Powroźny, dermatolog, Prof. Bożena Hager-Małecka, pediatra, Dr Bronsław Poniewicrski, internista, Dr Mariusz Adamck, internista, Dr Janina Skrzypek-Wańha, internista, kardiolog od 1995 r. - do nadal.

Funkcję Przewodniczących Komisji Rewizyjnej Oddziału pełnili:
Dr med. Husyn Krumholc, lekarz medycyny ogólnej, Dr med. Bronisław Karolczak, kardiolog, Prof. Adam Szkodny, urolog, Dr med. Stanisław Poniewierski, internista, a obecnie od 1999 r. do nadal, prof. Mieczysław Fryczkowski.

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego przez wiele lat był:
prof. Władysław Nasiłowski, Katedra Medycyny Sądowej, a obecnie prof. Aleksander Sieroń.

Pracownikami administracyjnymi Oddziału byli:
Stanisław Kaczmarczyk, Jan Harędza, Ada Morawska, od lutego 1982 r., do lutego 2003 Michalina Zapora, a do nadal z pełnym zaangażowaniem, pełni tę funkcję (od listopada 2010 na zasadzie wolontariatu) Barbara Dosiak.

Na początku 1953 r. na ogólną liczbę 1342 lekarzy na terenie Oddziału Katowickiego, członkami PTL było 1292 lekarzy, zrzeszonych w 9-ciu kołach terenowych, co stanowiło 96% zatrudnionych lekarzy. W następnych latach mimo że liczba pracujących lekarzy szybko wzrastała, to procentowo liczba członków PTLZ malała. Było to wynikiem powstania licznych towarzystw specjalistycznych, W 1987 r. zamykającym 35-lecie działalności Oddziału Katowickiego PTL na 8310 pracujących lekarzy członkami PTL było 4584 lekarzy. Stanowiło to tylko 55% ogółu lekarzy zrzeszonych w 25 kołach terenowych.

Obecnie ilość członków uległa dalszemu zmniejszeniu i wynosi na dzień 31.12.2001 r. - 3131, w tym 276 emerytów, co stanowi około 25%. To dalsze zmniejszenie się liczby członków, jak już wspomniano, jest następstwem powstawania licznych towarzystw specjalistycznych, a także tym, że w wyniku reformy Ochrony Zdrowia i jej następstw, znacznie zmniejszyło się zainteresowaniem członkostwem we wszystkich towarzystwach. Pomimo zmniejszania się liczby członków Oddział Katowicki PTL jest najliczniejszym towarzystwem lekarskim w Polsce. Jest to również największy Oddział PTL w kraju.

Jego przedstawiciele od wielu lat pełnią odpowiedzialne funkcje w Zarządzie Głównym. Przedstawiciele naszego Oddziału mieli duży wkład i stały udział w pracach Zarządu Głównego. W ostatniej kadencji po raz pierwszy w historii istnienia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego wice Prezesem Zarządu Głównego został wybrany Prezes Zarządu Oddziału w Katowicach dr n. med. Jerzy Dosiak.

Z inicjatywy prof. Aleksandra Sieronia, dr n. med. Jerzego Dosiaka oraz prof. Tadeusza Petelenza, zagrożone likwidacją, wydawane przez wiele lat czasopismo naukowe „Wiadomości Lekarskie" zostało przejęte do wydawnictwa i redakcji przez Zarząd Oddziału, a redaktorem naczelnym został prof. Władysław Pierzchała.

Pismo otrzymało najwyższą punktację indeksową Komitetu Badań Naukowych. Cieszy się ono tak dużą popularnością, że materiały napływające do Redakcji oczekują około 2 lata na publikację.

Z inicjatywy członka Zarządu Oddziału Katowickiego, lekarza medycyny Tadeusza Taborka, ufundowano sztandar dla całej organizacji Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Wyżej wymieniony był projektodawcą sztandaru, współorganizatorem uroczystości i redaktorem wydawnictwa poświęconego z okazji 50-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Członek naszego Zarządu, Honorowy Prezes Oddziału prof. Aleksander Sieroń był inicjatorem powstania Sekcji Magnetoterapii i Laseroterapii. Został jej przewodniczącym i nadal pełni tę funkcję.

Inicjatorem ostatnio powstałej sekcji bytowej Lekarzy jest dr n. med. Stanisław Gołba, który pełni funkcję przewodniczącego tej Sekcji.

Oddział PTL w Katowicach w swojej 50-lelniej historii prowadził wielokierunkową działalność w środowisku lekarskim.

Głównym kierunkiem, na który Zarząd Oddziału kładł nacisk było doskonalenie zawodowe lekarzy. W omawianym okresie zorganizowano do dnia 31.10.2002 r. - 148 zjazdów naukowo-szkoleniowych. Na wykładowców zapraszano wybitnych naukowców i praktyków przodujących w danej dziedzinie nauki. Przez długi czas PTL był głównym towarzystwem, prowadzącym szkolenie podyplomowe.

W 1974 r. powołano instytucjonalne formy szkolenia podyplomowego Sl. AM i utworzono: Radę Programową Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Medycznych w Katowicach. Od 1977 r. członkiem tej Rady został także przedstawiciel Zarządu Oddziału PTL.

Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Lekarskiego był organizatorem kilku zjazdów krajowych W 1968 r. zostało zorganizowane II Krajowe Sympozjum Medycyny Społecznej oraz VIII Zjazd Medycyny Pracy, a w 1970 r. odbył się w Katowicach III Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 1986 r. Zarząd Oddziału zorganizował Krajową Konferencję Lekarzy dla Zapobieżenia Wojnie Nuklearnej.

Zjazdy wojewódzkie Oddziału PTL odbywają się trzy-cztery w roku i mają charakter interdyscyplinarny. Upowszechniają wiedzę lekarską z różnych dyscyplin nauki. Zjazdy te cieszą się wielkim uznaniem, gromadząc na zebraniach ogromne rzesze lekarzy. Zarząd oddziału pierwszy w kraju wprowadził certyfikaty uczestnictwa. Wielokrotnie odbywały się zebrania przy współudziale innych Towarzystw naukowych, reprezentujących różne specjalności medyczne. Koła terenowe Oddziału Katowickiego organizują posiedzenia naukowe częściej, od 4-10 w ciągu roku. Na zebrania te zapraszani są wybitni naukowcy z różnych dyscyplin nauki. Cieszą się one dużą popularnością wśród uczestników.

Już w 1952 r. nowo utworzony Zarząd Oddziału rozpoczął starania o utworzenie Filii Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie. Uruchomiono ją w 1955 r., a od 1982 r. mieści się ona w Domu Lekarza. Utworzenie Biblioteki Lekarskiej w Katowicach było uwieńczeniem starań zarówno międzywojennych, jak i powojennych środowisk lekarskich na Śląsku.

Od 1970 r. Zarząd Oddziału zaczął wydawać miesięczny Informator, podający terminarz zebrań naukowych w kołach terenowych PTL oraz posiedzeń naukowych wojewódzkich towarzystw specjalistycznych. Informator wysyłany jest do wszystkich przewodniczących kół terenowych, placówek lecznictwa otwartego oraz szpitali województwa śląskiego.

Od wczesnych lat powojennych środowisko lekarskie w Katowicach nurtowało myśl budowy Domu Lekarza, który miał być centrum kształcenia zawodowego i integracji środowiska lekarskiego. Z inicjatywy działaczy Koła Katowickiego PTL w 1964 r. opracowano projekt budowy. W 1968 r. powołano Komitet Budowy Domu Lekarza, którego przewodniczącym został Prof. Jerzy Zieliński, a w składzie Komitetu byli członkowie Zarządu Oddziału; Prof Jerzy Żmudziński, doc Waldemar Bogusz, prof Mieczysław Luciak i dr Konstanty Kenda. Wszyscy oni swoim ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem przyczynili się do zakończenia budowy, co nastąpiło w listopadzie 1982 r.

Dom Lekarza stał się ośrodkiem doskonalenia zawodowego, w którym siedzibę znalazł Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych oraz Filia Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie, a także siedziba Zarządu Oddziału PTL w Katowicach. Obecnie Dom Lekarza został przekazany Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach.

Vice przewodniczący Zarządu Oddziału
Dr n.med. Stanisław Gołba
Przygotowano na podstawie wydawnictwa rocznicowego.
Idź do strony   <<