https://www.facebook.com/ptlkatowice

RODO

Administrator danych

Administratorem danych jest:
Polskie Towarzystwo Lekarskie
Zarząd Oddziału w Katowicach
ptlkatowice@ptl.org.pl
ul. Grażyńskiego 49A, 40-086 Katowice
NIP 634-23-50-048

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

PTL Z.O. Katowice realizuje cele statutowe.

Podstawą prawną przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. a; art. 6 ust. 1 lit. b; art. 6 ust. 1 lit. c; art. 6 ust. 1 lit. f; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych

Organa państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.


Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, jednak nie dłuższy niż przez okres wskazany przepisami prawa.

Prawa osób których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych, zgodnie z obowiązującą w PTL Z.O. Katowice procedurą.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie są profilowane w rozumieniu RODO.

Wniesienie skargi

W przypadku uznania, że PTL Z.O. Katowice narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, kod pocztowy 00-193