https://www.facebook.com/ptlkatowice

Statut Polskiego Towarzystwa Lekarskiego


1
STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO
tekst jednolity wydany na podstawie § 2 Uchwały nr 4 Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zmiany statutu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Polskie Towarzystwo Lekarskie (PTL) zwane dalej „Towarzystwem” jest dobrowolnym, medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem lekarzy działającym na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989, nr 20, poz. 104 ze zm.)
2. Siedzibą Towarzystwa jest m. st. Warszawa.
3. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§ 2
1.
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2.
Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów regionalnych, kół i sekcji oraz innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów Towarzystwa.
3.
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
§ 3
1.
Towarzystwo posługuje się emblematem stanowiącym załącznik do statutu, wyróżniającym je wśród innych organizacji.
2.
Zmiana emblematu wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej na wniosek Zarządu Głównego.
§ 4
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
§ 5
1.
Towarzystwo posiada swój sztandar i odznakę organizacyjną. Wzór sztandaru i odznaki stanowi załącznik do statutu.
2.
Towarzystwo może ustanowić wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je członkom Towarzystwa i innym osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla celów realizowanych przez Towarzystwo lub dla samego Towarzystwa.
2a. Najwyższym odznaczeniem nadawanym przez PTL jest medal „Gloria Medicinae”.
3.
Ustanowienie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 2 i 2a oraz ich nadawanie należy do kompetencji Zarządu Głównego, a za jego zgodą – także do zarządów oddziałów.
4.
Ustanawia się godność Honorowego Prezesa Zarządu Głównego PTL i Honorowego
Przewodniczącego Oddziału Regionalnego PTL. Godność tę nadaje się byłym Prezesom Zarządu Głównego i byłym Przewodniczącym zarządów oddziałów szczególnie z
asłużonym dla rozwoju Towarzystwa.
2
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 6
Celem Towarzystwa jest:
1/ rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowy
ch lekarzy i innych członków Towarzystwa,
2/ kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków,
3/ krzewienie i rozwijanie zasad deontologii lekarskiej i dbałość o ich prze
strzeganie,
4/ kształtowanie opinii i ocen na temat nowych rozwiązań naukowych i technologiczn
ych w zakresie
szeroko pojętej medycyny,
5/ wyrażanie stanowisk i opinii w sprawach nowych rozwiązań w zakresie
organizacji ochrony zdrowia i ich uregulowań prawnych,
6/ rozwijanie kontaktów i współpracy z lekarzami innych krajów,
7/ działanie na rzecz integracji europejskiej lekarzy i lekarzy dentystów,
8/ popularyzowanie i utrwalanie pamięci o najlepszych w zawodzie,
9/ opiniowanie aktów prawnych.
§ 7
1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1/ współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
2/ sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa polskich lekarzy
i ich rodzin,
3/ organizowanie życia koleżeńskiego i pomocy zawodowej,
4/ organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej,
5/ organizowanie wystaw, odczytów, seminariów itp.,
6/ współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, z samorz
ądami zawodowymi
związanymi z ochroną zdrowia,
7/ prowadzenie działalności naukowej,
8/ prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej m.in. na zasadzie organizowania konferencji, zjazdów i posiedzeń naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe z zakresu ochrony zdrowia,
9/ poradnictwo medyczne,
10 poradnictwo w zakresie psychologiczno-pedagogicznym,
11/ prowadzenie klubów lekarskich z możliwością utrzymania miejsc noclegowych, usług cateringowych, barów.
2. Dla osiągnięcia celów, Towarzystwo może wspierać działalność innych osób fizycznych, których
działalność jest zbieżna z celami Towarzystwa.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 8
1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych,
2/ członków wspierających,
3/ członków korespondentów,
4/ członków honorowych.
2. Podstawą przyjęcia członka zwyczajnego lub wspierającego jest wy
pełnienie deklaracji pisemnej, która może być złożona osobiście, listem pocztowym lub może być przekazana drogą poczty elektronicznej.
§ 9
1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie – ob
ywatele polscy, a także cudzoziemcy – będący lekarzami lub posiadający wyższe wykształce
nie związane z ochroną zdrowia.
2. Członkami zwyczajnymi mogą być studenci ostatniego roku wydziału lekars
kiego i stomatologii.
§ 10
1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa decyduje zarząd koła w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. O przyjęciu danej osoby na członka Towarzystwa zarząd koła informuje niezwłocznie zarząd oddziału.
2.
Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowane
mu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego PTL, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
3.
Zarząd Główny PTL przyjmuje członków zwyczajnych, którzy nie zdeklarowali przynależności do żadnego z oddziałów regionalnych, ze względu na brak takiego oddziału oraz tych, których przyjęcie uzna za wskazane z innych przyczyn.
§ 11
1.
Członek zwyczajny Towarzystwa posiada następujące uprawnienia:
1/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
2/ prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Towarzystwa,
3/ prawo korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa,
4/prawo noszenia odznaki organizacyjnej Towarzystwa.
2. Członek zwyczajny Towarzystwa jest obowiązany:
1/ brać czynny udział w pracach Towarzystwa,
2/ przestrzegać postanowień statutu regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
3/ postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i koleżeństwa w
stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,
4/ regularnie płacić składki członkowskie.
3. Obowiązku płacenia składek nie mają: członkowie honorowi, emeryci, renciści, lekarze stażyści.
Z obowiązku tego mogą być przejściowo zwolnieni lekarze bezrobotni.
4. Praca członka zwyczajnego na rzecz Towarzystwa jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członków zatrudnionych w Towarzystwie na podstawie umowy o pracę. W
razie wykonywaniazleconej czynności przysługuje zwrot kosztów na ogólnych zasadach.
5.
Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w ust. 4 członkom Towa
rzystwa mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia, o których mowa w § 5 ust. 2 i 2a statutu.
§ 12
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.
2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Towarzystwa dokonuje zarząd oddziału w następujących przypadkach:
1/ rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
2/ nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego u
pomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy,
3/ śmierci członka
3. Wykluczenie członka zwyczajnego dokonuje zarząd oddziału na swoim terenie, a Zarząd Główny na terenie całego kraju w następujących wypadkach:
1/ prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
2/ popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Towarzystwa lub godzi w dobre imię Towarzystwa,
3/ orzeczenia wykluczenia przez Honorowy Sąd Koleżeński.
4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt.1 i 2 oraz w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu za rządu.
5. Od uchwały zarządu, w sprawie, o której mowa w ust.2 pkt. 1 i 2 oraz w ust. 3 członek może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości do Walnego Zebrania Oddziału, a jeżeli wykluczenia dokonał Zarząd Główny – do Krajowego Zjazdu Delegatów. Odwołani wnosi się odpowiednio za pośrednictwem Zarządu Głównego lub zarządu oddziału. Uchwały Zjazdu są ostateczne.
§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna bez względu na jej miejsce amieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Towarzystwa przez zarząd oddziału, a wyjątkowo przez Zarząd Główny, za pomoc w realizacji jego celów.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3.W sprawie członkostwa członka wspierającego decyduje zarząd oddziału.
§ 14
Członkiem korespondentem może być lekarz, zamieszkujący za granicą z rekomendacji członka zwyczajnego Towarzystwa.
§ 15
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Krajowy Zjazd Delegatów za szczególne zasługi dla Towarzystwa lub medycyny polskiej w oparciu o szczegółowy regulamin ustalony przez Zarząd Główny.
§ 16
1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa, uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo, a z głosem doradczym także w Krajowym Zjeździe Delegatów oraz w Walnym Zebraniu Członków właściwego oddziału, koła i sekcji.
2. Członek wspierający ma prawo korzystać z pomocy i urządzeń Towarzyst
wa.
ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA
§ 17
1. Towarzystwo prowadzi działalność ogólnokrajową, regionalną i specjalistyczną.
2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi są oddziały regionalne i koła.
3. Do prowadzenia działalności specjalistycznej mogą być powoływane sekcje.
§ 18
1. Oddziały regionalne powołuje Zarząd Główny, który ustala równie ż zasięg terytorialny ich działania. Do Zarządu Głównego należy również rozwiązywanie oddziałów i zmiana zasięg
u terytorialnego ich działania.
2. Koła powstają na mocy uchwały członków zgodnie z § 69 i 70 Statutu, po jej zatwierdzeniu przez zarząd oddziału.
§ 19
Sekcje specjalistyczne są powoływane przez Zarząd Główny i zarządy oddziałów stosownie do potrzeb.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA
A.
Postanowienia ogólne
§ 20
1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
a. Krajowy Zjazd Delegatów.
b. Zarząd Główny z Prezesem
c. Główna Komisja Rewizyjna.
d. Główny Honorowy Sąd Koleżeński.
§ 21
1. Kadencja władz naczelnych Towarzystwa trwa 4 lata.
2. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
4. W razie ustąpienia członka z danego organu władz Towarzystwa, organ ten może wybrać nowego członka z tym, że liczba takich członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru dokonanego przez Zjazd, zaś kadencja tych wybranych członków trwa do najbliższego Zjazdu.
5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd może odwołać członka władz naczelnych przed upływem kadencji. W takim wypadku Zjazd dokonuje wyboru nowego członka na okres do upływu kadencji.
6.Funkcje Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, jego Zastępcy, Skarbnika,
jego zastępcy, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego można
sprawować przez dwie kolejne kadencje. Zapis ten dotyczy wszystkich szczebli władz Towarzystwa.
§ 22
1.Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby uprawnionych, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez delegatów lub członków obecnych. Drugi termin powinien być oodany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony w cześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się do uchwały Zjazdu dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa.
§ 22a
1. W przypadku konieczności podjęcia uchwały, która nie może być podjęta na posiedzeniu zwołanym zgodnie z postanowieniami statutu, Prezes Zarządu Głównego bądź, jeśli sprawa dotyczy oddziału regionalnego, Prezes Zarządu oddziału regionalnego, zarządza głosowanie przez członków zarządu w drodze elektronicznej, z zachowaniem niezbędnych procedur bezpieczeństwa.
2. Zarządzając głosowanie w drodze elektronicznej Prezes przesyła wszystkim członkom zarządu projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 3 dni przed głosowaniem w formie elektronicznej.
Uznaje się, że materiały przesłane drogą elektroniczną są dostarczone z dniem w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że członek zarządu mógł się zapoznać z ich treścią.
3. Członkowie zarządu są zobowiązani do przesłania głosu „za” lub „przeciw” albo wstrzymania się od głosu w terminie 2 dni, licząc od daty otrzymania projektu uchwały.
4. Głosowanie w trybie elektronicznym jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie zarządu otrzymali projekt uchwały.